OBITUARY

Trần Thị Khính

December 31, 1944July 24, 2022
Obituary of Trần Thị  Khính
Khinh Thi Tran, age 77, passed away on Sunday, July 24, 2022. Khinh was born in Long An, Vietnam on December 31, 1944. She was the mother of 5 sons, grandmother of 15 grandchildren, and great-grandmother of 9 great-grandchildren. Her family is listed below. Gia đình: Chồng: Đoàn Văn Quý Con trai trưởng : Đoàn Mình Luận, vợ, cháu nội, và cháu cố Con trai thứ 3 : Đoàn Minh Toán, vợ, cháu nội, và cháu cố Con trai thứ 4 : Đoàn Minh Trung và vợ Con trai thứ 5 : Đoàn Minh Hiếu, vợ, cháu nội, và cháu cố Con trai Út : Đoàn Minh Nghĩa, vợ, và cháu nội Fond memories and expressions of sympathy may be shared at www.chapelofeternalpeace.com for the Tran family.

Show your support

Past Services

Sunday, July 31, 2022

Lễ Cầu Siêu và Phát tang / Caodaism Chanting

Sunday, July 31, 2022

Thăm Viếng / Visitation

Monday, August 01, 2022

Lễ Cầu Siêu, Di Quan và An Táng / Funeral Service

Monday, August 01, 2022

An Táng / Interment