×

Oak Hill Funeral Home & Memorial Park

300 Curtner Ave, San Jose, CA

OBITUARY

Hoa Ngoc Do

April 6, 1951October 31, 2019
Play Tribute Movie

Hoa Ngoc Do was born on April 6, 1951 and passed away on October 31, 2019.

Services

  • Visitation in Sunshine Chapel Sunday, November 10, 2019
  • Visitation in Sunshine Chapel Monday, November 11, 2019
  • Funeral Service in Sunshine Chapel Monday, November 11, 2019
  • Witness Cremation Monday, November 11, 2019

Memories

Hoa Ngoc Do

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY

Đỗ Ngọc Hòa thích cuộc đời binh nghiệp từ nhỏ nên đã vào Trường Thiếu Sinh Quân năm 13 tuổi (năm 1963).

FROM THE FAMILY

Năm 1969, vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy.
Cấp bậc cuối cùng là Thiếu Úy phục vụ tại Quân khu 1.

FROM THE FAMILY

Năm 1969, vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy.
Cấp bậc cuối cùng là Thiếu Úy phục vụ tại Quân khu 1.

FROM THE FAMILY

Wedding photo in 1983.

FROM THE FAMILY

Last family photo before leaving Vietnam in 1992.

FROM THE FAMILY

Landed at SFO in 1992

FROM THE FAMILY

Family wedding

FROM THE FAMILY

Early 90's family photo

FROM THE FAMILY

Posing with my wife

FROM THE FAMILY

Early 90's family photo

FROM THE FAMILY

Đỗ Ngọc Hòa thích cuộc đời binh nghiệp từ nhỏ nên đã vào Trường Thiếu Sinh Quân năm 13 tuổi (năm 1963).

FROM THE FAMILY

Năm 1969, vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy.
Cấp bậc cuối cùng là Thiếu Úy phục vụ tại Quân khu 1.

FROM THE FAMILY

Năm 1969, vào Trường Sĩ Quan Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy.
Cấp bậc cuối cùng là Thiếu Úy phục vụ tại Quân khu 1.

FROM THE FAMILY

Wedding photo in 1983.

FROM THE FAMILY

Last family photo before leaving Vietnam in 1992.

FROM THE FAMILY

Landed at SFO in 1992

FROM THE FAMILY

Family wedding

FROM THE FAMILY

Early 90's family photo

FROM THE FAMILY

Posing with my wife

FROM THE FAMILY

Early 90's family photo