OBITUARY

Ban Thanh Pham

October 10, 1950October 20, 2021

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh,

chúng tôi trân trọng kính báo Chồng, Anh, Ba, và Ông của chúng tôi là:

Ông Vincentê Phạm Thanh Ban

Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1950 tại Lục Thủy, Bùi Chu, Việt Nam

Được Chúa gọi về ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Orlando, Florida, USA

Chương Trình

THĂM VIẾNG Thứ Năm, ngày 28/10/2021 3:00 PM - 6:00 PM

Baldwin-Fairchild Funeral Home 7520 Aloma Avenue Winter Park, FL 32792

NGHI THỨC VỌNG AN TÁNG Thứ Năm, ngày 28/10/2021 7:30 PM - 9:00 PM

Thánh Đường GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh 15 West Par Street, Orlando, Florida 32804

THÁNH LỄ AN TÁNG Thứ Sáu, ngày 29/10/2021 10:00 AM

Thánh Đường GX Thánh Philipphê Phan Văn Minh 15 West Par Street, Orlando, Florida 32804 2:30 PM

Linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang Glen Haven Memorial Park 2300 Temple Drive, Winter Park, FL 32789

For anyone who would like to watch the live vigil on Thursday at 7:30 PM and mass on Friday at 10 AM, here are the links:

:https://urldefense.com/v3/__https://live.philipminhparish.org__;!!M2D_dUfSiN4E!aIPtM1dLGTdH-w57IChj6tV3j1t65gaK7bIXQhePy5o1-pfsxbUsJ3ALN6YYqSrzeO2GVwXVS8A$ [live[.]philipminhparish[.]org] ♦ Facebook:https://urldefense.com/v3/__https://www.facebook.com/stphilipminhparish__;!!M2D_dUfSiN4E!aIPtM1dLGTdH-w57IChj6tV3j1t65gaK7bIXQhePy5o1-pfsxbUsJ3ALN6YYqSrzeO2GXUg1dV8$ [facebook[.]com] ♦ Youtube:https://urldefense.com/v3/__https://www.youtube.com/channel/UCTOjKLABKAQ1P8D79gKwEpw__;!!M2D_dUfSiN4E!aIPtM1dLGTdH-w57IChj6tV3j1t65gaK7bIXQhePy5o1-pfsxbUsJ3ALN6YYqSrzeO2GiIyeKM4$ [youtube[.]com]

CÁO PHÓ

With faith in the Risen Christ

the Pham family regretfully announces the death of Ban Thanh Pham

our loving husband, brother, father and grandfather

Born on October 10,1947 in Lục Thủy, Bùi Chu, Việt Nam

Born to eternal life on October 19,2021 in Orlando, Florida, USA

Services

 • White Cloth Ceremony

  Thursday, October 28, 2021

 • Visitation

  Thursday, October 28, 2021

 • Wake Service

  Thursday, October 28, 2021

 • Funeral Mass

  Friday, October 29, 2021

 • Committal Service

  Friday, October 29, 2021

Memories

Ban Thanh Pham

have a memory or condolence to add?

ADD A MEMORY
FROM THE FAMILY
FROM THE FAMILY