×

Moore Funeral Home & Moore Memorial Gardens

1219 North Davis Drive, Arlington, TX

AVIS DE DÉCÈS

Nganh Quach

25 mars 194520 mai 2020

Nganh Thi Quach was born on March 25, 1945 in Ben Tre province, Vietnam. At home on Wednesday, May 20, 2020, she slipped peacefully into eternity with Jesus her Savior, after a long illness.

She is survived by her husband of 45 years, Thuat Van Ninh, and her two sons, one daughter-in-law, and one grandson, Karl Ninh of Carrollton, Texas, and Quan Ninh and Lian Phan and Timothy Ninh of Arlington, Texas.

She was a devoted daughter, wife, mother, and sister. Growing up, she dreamt of studying to become an architect. However because of family circumstances, she went to work right after highschool. She was a dedicated employee of USAID in Vietnam for many years. She was likewise a dedicated employee of the US Postal Service in the US for many years until retirement. She had the heart of a servant and was passionate about sharing the Gospel with others.

Please join us in celebrating her life at 10:00 am on Saturday, May 30, 2020 at Moore Funeral Home, South Chapel, 1219 N. Davis Dr., Arlington, Texas 76012. Visitation will be from 2:00 pm to 9:00 pm on Friday, May 29, 2020, also at Moore Funeral Home.

Quách Thị Ngành 25 tháng ba, 1945 - 20 tháng năm, 2020

Quách Thị Ngành sinh ngày 25/3/1945 tại tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Tại nhà vào thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020, bà đã bình an đi vào cõi vĩnh hằng với Chúa Giê-su Cứu Thế của mình, sau một thời gian dài bệnh năṇ g.

Bà ra đi để lại người chồng của 45 năm, Thuâṭ Văn Ninh, và hai con trai, một con dâu và một cháu trai, Karl Ninh ở tại Carrollton, Texas, và Quan Ninh và Lian Phan và Timothy Ninh ở tại Arlington, Texas .

Bà là một người con gái, vợ, mẹ, chị và em gái siêng năng, tận tụy. Lớn lên, bà mơ ước được học để trở thành một kiến trúc sư. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình, bà đã đi làm ngay sau khi tốt ngiêp̣ tú tài. Bà là một nhân viên tận tâm của USAID tại Việt Nam trong nhiều năm. Bà cũng là một nhân viên tận tâm của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ trong nhiều năm cho đến khi nghỉ hưu. Bà có trái tim của một người đầy tớ và lòng nhiêṭ thành trong sự chia sẻ Tin Mừng với những người khác.

Xin cùng chúng tôi truy niệm cuộc sống của bà vào lúc 10:00 sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020 tại Nhà quàn Moore, 1219 N. Davis Dr., Arlington, Texas 76012. Thăm viếng từ 2:00 trưa đến 9:00 giờ tối Thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020, cũng tại Nhà quàn Moore.

Services

  • Visitation

    vendredi, 29 mai , 2020

  • Funeral Service

    samedi, 30 mai , 2020

  • Committal Service

    samedi, 30 mai , 2020

Souvenirs

Nganh Quach

VOUS AVEZ UN SOUVENIR OU DES CONDOLÉANCES À AJOUTER?

ENVOYEZ CONDOLEANCES
DE LA FAMILLE
DE LA FAMILLE